RODO

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Odnowa Wsi Staniszcze Małe z siedzibą
    w Staniszczach Małych, ul. Ks.Gajdy 32A, 47-113 Kolonowskie e-mail: sowsm@o2.pl
  2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie:
  1. umowy (w celu jej realizacji) – art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO;
  2. prawnie uzasadnionych interesów Administratora (m.in. w celach dochodzenia roszczeń wynikających z umowy) – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  3. przepisów prawa gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (m.in. prowadzenie rachunkowości)- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
  4. zgody (w celu realizacji czynności objętej zgodą) – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, ich niepodanie spowoduje, że zawarcie umowy będzie niemożliwe. Wyrażenie zgody nie jest obowiązkowe, jednak brak jej udzielenia, spowoduje, że wykonanie czynności objętej zgodą nie będzie możliwe.

3. Okres przechowywania danych osobowych:

1) Pani/ Pana dane wynikające z umowy przetwarzane będą tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy,
a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora danych,

2) dane wykorzystywane przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przetwarzane będą aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania,

3) dane przetwarzane na podstawie przepisów prawa będą przetwarzane tak długo, jak to wynika z przepisów prawa

4) w przypadku gdy podstawę przetwarzania danych stanowi udzielona zgoda dane przetwarzane będą do czasu cofnięcia zgody.

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione innym podmiotom: dostawcom oprogramowania, firmom hostingowym, obsłudze prawnej – na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym innym odbiorcom niż ww.

5. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Co do danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Administratora (ze względu na szczególną Pani/Pana sytuację) – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W przypadku gdy podstawę przetwarzania danych stanowi udzielona zgoda ma Pani/Pan ponadto prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można wycofać za pomocą korespondencji e-mail lub listownie na adres Administratora.

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

  1. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.