Walne Zebranie Członków SOW Staniszcze Małe

  Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Odnowy Wsi  Staniszcze Małe 

  Na  podstawie  §  28  ust.6  statutu  Stowarzyszenia  Odnowa  Wsi  Staniszcze  Małe  Zarząd  Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Odnowa Wsi Staniszcze Małe  na  dzień  26  marca  2022r.  na  godz.16.00  –  pierwszy  termin,  drugi  termin  –  16.15. 

 Zebranie  odbędzie  się  w  świetlicy  Wiejskiego  Centrum  Kulturalno-Rekreacyjnego w Staniszczach Małych. 

 Proponowany porządek obrad: 

1. Otwarcie obrad 

2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad. 

3. Powołanie przewodniczącego i sekretarza zebrania. 

4. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

5. Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia w roku 2021. 

6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2021. 

7. Głosowania nad przyjęciem sprawozdań oraz udzieleniem Zarządowi absolutorium. 

8. Wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia 

8. Uchwalenie planu działania na rok 2022. 

9. Wolne wnioski.  

10. Zakończenie zebrania 

 W trakcie zebrania można będzie wpłacić składkę członkowską. 

                                         Zarząd Stowarzyszenia Odnowa Wsi Staniszcze Małe